این را کاملا فارسی و بدون هیچگونه مشکلی می باشد و 100درصد تست شده و بدون مشکل ...