قابل فلش با باکس ولکانو نحوه فلش درفایل ضمیمه شده است

...