حل مشکل demo (نوشته قرمز رنگ بزرگ) روی صفحه تبلت های چینی تنها با نصب این فایل.

کافیست این فایل ۱ مگابایتی را نصب کنید تا از شر این نوشته قرمز رنگ بزرگ